(၂၆)ၾကိမ္ေျမာက္ SEAG အားကစားအဖြဲ႕အင္အားစာရင္း

 

စဥ္

အားကစားနည္း

အုပ္ခ်ဳပ္/နည္းျပ

အားကစားသမား

ဒိုင္/ဂ်ဴရီ

စုစုေပါင္း

က်ား

ေပါင္း

က်ား

ေပါင္း

ဖိတ္ၾကားခံ

-

-

-

-

-

အုပ္ခ်ဳပ္မႈအဖြဲ႕

၄၉

၂၈

၇၇

-

-

-

-

၇၇

ဆပ္ေကာ္မတီ

၁၁

၁၂

-

-

-

-

၁၂

ေရကူး

-

၁၄

ျမားပစ္

၁၆

၂၅

ေျပးခုန္ပစ္

၁၁

၁၅

၂၄

-

၃၅

ၾကက္ေတာင္

၁၈

-

၂၃

ဘတ္စကက္ေဘာ

၁၂

၁၂

၂၄

၃၀

ဘိလိယက္

-

-

၁၁

၁၀

လက္ေ၀ွ႔

၁၁

၁၇

၂၅

၁၁

စစ္တုရင္

-

-

၁၁

၁၂

စက္ဘီး

၁၀

-

၁၅

၁၃

ျမင္းစီး

-

၁၀

၁၄

ေဘာလံုး

-

၂၀

-

၂၀

-

၂၄

၁၅

ဖူဆယ္

၁၂

၁၂

၂၄

-

၃၁

၁၆

ေဂါက္သီး

-

-

၁၇

ကၽြမ္းဘား

၁၂

၁၈

ဂ်ဴဒို

၁၂

၁၉

၁၉

ကရာေတးဒို

၁၂

၁၉

၂၈

၂၀

သိုင္း

၁၆

၂၄

၂၁

ရြက္ေလွ

-

၁၀

၁၄

၂၂

ပိုက္ေက်ာ္ျခင္း

၁၂

၁၂

၂၄

၃၄

၂၃

ေလွေလွာ္

၁၀

၁၂

၅၅

၃၈

၉၃

၁၀၉

၂၄

ေသနတ္ပစ္

၁၁

၁၉

၂၄

၂၅

စားပြဲတင္တင္းနစ္

၁၀

-

၁၄

၂၆

တိုက္ကြမ္ဒို

၁၄

-

၂၁

၂၇

တင္းနစ္

-

၁၄

၂၈

ေဘာ္လီေဘာ

၁၂

၁၂

၂၄

၃၃

၂၉

အေလးမ

၁၁

၂၀

၃၀

နပမ္း

-

-

-

၁၀

၃၁

ဝူရႈး

-

၁၃

၂၁

စုစုေပါင္း

၁၇၉

၆၇

၂၄၆

၂၈၂

၁၉၅

၄၇၇

၃၁

၇၅၄

 

 

 

 

View My Stats